menu

XXIII Dni Jedwabna, 10-12 lipiec 2015 roku

2015-07-24 13:28:25 (ost. akt: 2015-07-24 13:39:05)

Jedwabno. Lip­cowa oferta zabaw ple­ne­ro­wych zwró­cona była w dużej mie­rze do tury­stów cza­sowo prze­by­wa­ją­cych na tere­nie naszej gminy oraz oczy­wi­ście do miesz­kań­ców gminy Jedwabno i pobli­skich gmin.

W pią­tek 10.07.2015 roku została odpra­wiona Msza Święta w inten­cji miesz­kań­ców Gminy Jedwabno w tutej­szym Kościele oraz odbyły się obchody 25-lecia odda­nia do użytku budynku Gmin­nego Ośrodka Kul­tury, pod­czas któ­rych została przed­sta­wiona histo­ria obiektu oraz zostały wrę­czone kwiaty wraz z podzię­ko­wa­niami dla byłych dyrek­to­rów GOK-u, rów­nież dla obec­nego: Jerzego Pała­sza. Na zakoń­cze­nie swój występ oddał zespół „Czer­wony Tuli­pan” oraz wszy­scy mogli obej­rzeć wystawę pople­ne­rową „Czarny Piec 2014”.

W sobotę 11.07.2015 roku na sta­dio­nie spor­towym w Jedwab­nie odby­wała się dal­sza część święta miej­sco­wo­ści. Na początku śpiewał zespół „Wesołe Nutki”, a swo­imi grami i zaba­wami zachwy­cały dzieci klauny na szczu­dłach z „Kaczego Bagna”. Następ­nie około godziny 17:30 zaczęły się kon­certy zespo­łów muzycz­nych takich jak: „Bee Free” (rock and roll), „Ejto­ban­gla” (funk roll, rap, reg­gae). Około godziny 20:00 wszy­scy prze­nie­śli się w kli­maty disco polo, bo na scenę wszedł Bar­tosz Abram­ski. Gwiazdą sobot­niego wie­czoru był BOBI. Po kon­cer­tach tra­dy­cyj­nie dys­ko­tekę pod chmurką popro­wa­dził DJ MeetYou.

W nie­dzielę 12.07.2015 roku po raz pierw­szy na tere­nie Gminy Jedwabno odbył się Festi­wal Fol­klo­ry­styczny, głów­nym orga­ni­za­to­rem było Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­rowe Tanecz­nik. Pod­czas całego festi­walu wystą­pili: Zespół „Ciar­da­sie” z Czar­nej Góry, Zespół „Mazur­ska Kosa­cze­wina” z Kętrzyna, Fol­klo­ry­styczny Zespół Śpie­wa­czy „Resze­la­nie” z Reszla, Zespół Tańca Ludo­wego „Perła War­mii” z Lidz­barka War­miń­skiego, Zespół Ludowy Taneczno-Śpie­wa­czy „Dyb­zaki” z Gierz­wałdu oraz tutej­szy Zespół Pie­śni i Tańca „Jedwabno”.

Dodat­kowo przez 3 dni na tere­nie sta­dionu można było korzystać z parku rozrywki, uroków zakupów na sto­iskach han­dlowych, cieszyć podniebienie na stoiskach kuli­narnych. Nie obyło się oczywiście bez stoiska twórców ludowych. Dla lubiących pokazy zagościła: zie­larka, rzeź­biarz oraz Fun­da­cjia Autrim­pus ze Szczytna.

Podziękowania należą się sponsorom:

„Mazurski Grzybki” – Marek i Grzegorz Festnak, Ośrodek Wypoczynkowy „Rusałka” – Grażyna Tomczak, Janina Dobrzyńska, „S.C. Kram” – Bożena Wyrzykowska – Buk i Wiesław Nideraus, Bank Spółdzielczy w Szczytnie oddział w Jedwabnie, „Stan-Bud” – Romana i Stanisław Gnoza, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „U Maksia” – Agnieszka i Jacek Maksymowicz, Bożena i Zbigniew Buk, Kwiaciarnia „Wrzos” – Alicja Olszewska, „Transport Usługowy” – Paweł i Waldemar Miecznikowscy, „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska”, Halina i Krzysztof Ważny, Poczta Polska S.A. – Dorota Dudzik