menu

Wniosek dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 ­ 2013 nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno­ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” Regionalny Program Operacyj

Inwestycja polegająca na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 6674 m wraz z przyłączami i tłocznej 6285 m wraz z przyłączami oraz ze 288 studniami rewizyjnymi, studniami rozprężnymi i przepompowniami w rejonie wsi Waplewo i Burdąg oraz łącznika tłocznego kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Waplewo i Burdąg na terenie gminy Jedwabno a także budowa 695 m odcinka sieci wodociągowej we wsi Burdąg.

Poziom dofinansowania zadania­ 62,64% kosztów kwalifikowalnych

W inwestycji uwzględniono:
Skuteczność funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Jedwabnie.
Układ istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Stan techniczny istniejących rurociągów.
Zaludnienie obszaru objętego opracowaniem projektu infrastruktury.
Rozwój bazy turystycznej.
Rozmieszczenie zakładów przemysłu i usług.
Lokalizację siedlisk mieszkalnych, obiektów turystycznych i zakładów w stosunku do jezior i cieków wodnych.
Analizę porównawczą kosztów poszczególnych propozycji rozwiązań technologicznych.
Wymogi ochrony środowiska, głównie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Możliwości finansowe realizacji projektu przez władze lokalne i podmioty gospodarcze

Odprowadzenie do oczyszczalni w Jedwabnie ścieków z tych budynków zdecydowanie poprawi stan środowiska naturalnego.

Teren inwestycji położony jest w woj. warmińsko­mazurskim w Gminie Jedwabno i jest przeznaczony głównie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne dla zabudowy przedsiębiorstw rolnych i zabudowę turystyczną.
Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie msc. Waplewo i Burdąg wraz z budową przepompowni ścieków tłoczących ścieki z msc. Waplewo i Burdąg do oczyszczalni ścieków w Jedwabnie.

Projekt obejmuje rozwiązania techniczne umożliwiające uzbrojenie terenów wsi Waplewo i Burdąg w system kanalizacji grawitacyjno tłocznej.
Projektowana sieć kanalizacji uzbrojona będzie w przepompownie lokalne i sieciowe zgodnie z projektem budowlanym. Na obszarze ww. miejscowości występuje głównie zabudowa zwarta, w większości gospodarstwa rolnicze oraz zabudowa turystyczna.
Obie miejscowości są zwodociągowane, jednakże w miejscowości Burdąg doprojektowano część sieci wodociągowej, aby podłączyć 12 budynków.